1980 Internet and Design  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
CONTACT
tiwakorn@1980id.com
M. 0919895263
   
 
   
1980id.com Version 5
 

  ชำระค่าบริการ | Payment
 
 
ชำระค่าบริการโดยโอนผ่านธนาคาร หรือเครื่องเอทีเอ็มเข้าบัญชี :
  ธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี สาขา หมายเลขบัญชี
กรุงไทย นายทิวากร ธูปะคุปต์ ออมทรัพย์ ประดิพัทธ์ 0341806668
กรุงศรีอยุธยา นายทิวากร ธูปะคุปต์ ออมทรัพย์ คลองประปา 0531157770
กสิกรไทย นายทิวากร ธูปะคุปต์ ออมทรัพย์ ย่อยอโศก 7412263698

   แจ้งชำระค่าบริการ
 
  หลังจากชำระค่าบริการแล้ว กรุณายืนยันการชำระค่าบริการดังนี้
  • Scan หลักฐานการโอนเงิน แจ้งชื่อ และ ธนาคารที่โอน แล้วส่งมาที่ billing@1980id.com
  • SMS มาที่เบอร์ 0865611211
 
© 2003-2016 1980id.com
Powered by 1980 Internet and Design.
All rights reserved.
     
   <Stock Photos from 123RF